Travel in China

Jump to any of the main stops in China by clicking  on the links below
 (intermediate stops can be found along the tour):

( Hong Kong )---( Nanjing )---( Beijing )---( Xian )---( Chengdu/ Mount Emei )

( Kunming )---( Lijiang/ Lake Erhai )---( Zhongdian/ Tibet )

( Xishuangbanna/ Burma )---( The Laotian Border )---( Hekou/ Vietnam )

( Yunnan countryside )---( Yangshuo/ Guilin )

click on a red dot to visit the city